AMASYA İLİ
HAMAMÖZÜ İLÇESİ
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
PERSONEL ALIMI İLANI
Hamamözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında istihdam edilmek üzere 1 (bir) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Sözleşmeli personel alınacaktır.
A) SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ( 1 kişi)
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4) Vakfın bulunduğu ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
5) Sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak Bayan personel alınacaktır.
6) En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak.
7) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
8) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
9) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
10) ÖSYM tarafından yapılan 2016 veya 2017  Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
1) Bilgisayarı iyi derecede kullanabilmek , (Windows, Word.Excel, Powerpoint  programlarını iyi derecede kullanmak)
2) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak
3) Sınavı kazanan adaylardan sözleşme aşamasında, görevi devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.
4) Hamamözü ilçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek
C-BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
Başvurular 26.03. 2018  – 02. 04. 2018  tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün  SYDV Personel Alım İlanları bölümü üzerinden online olarak yapılacaktır.( https://sosyalyardimlar.aile.gov.tr/ https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx
Başvuru yapan adaylardan belge istenmeyecektir. Mülakata hak kazanan adaylardan belge istenecektir.
Mülakata çağrılan adaylar, ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösterir belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Vakfımıza teslim edecektir.
Mülakata çağrılan adaylar İstenilen belgeleri, Hamamözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, 04.04.2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar (Saray Mahallesi Adil Candemir Caddesi Hükümet Konağı Kat:1 Hamamözü Amasya) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
Yukarıda Belirtilen tarihten sonra şahsen başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru esnasında Kurumumuz tarafından alınan belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
D-BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER (MÜLAKATA ÇAĞRILAN ADAYLARDAN İSTENECEKTİR.)
1- Nüfus cüzdanı fotokopisi
2- İş başvuru dilekçesi
3- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
4- Geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak (KPSS sonuç belgesi fotokopisi)
5- Diploma fotokopisi
6- Adli sicil belgesi
7-ikametgah belgesi
8-Bilgisayar kullanabildiğine dair belge
9- Daha önce çalıştığı yerden varsa almış olduğu referans mektubu
10- Kendi el yazısıyla yazmış olan özgeçmiş mektubu (doğum yeri, doğum tarih, öğrenim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri ve hobileri konulardan bahsedilecektir.)
11- Sınavı kazanan adaylardan sözleşme aşamasında, görevi devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu. (sözleşme imzala aşamasında istenecektir.)
E-MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER
Alınacak olan Sosyal Yardım ve inceleme görevlisi için Başvuran adaylar arasından, KPSS P3 puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5 katı aday  5 kişi mülakata çağrılacaktır.
Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi 02.04.2018 tarihinden itibaren Hamamözü Kaymakamlığını http://www.hamamozu.gov.tr/ Resmi Web sitesinde, yayınlanacaktır. Diğer taraftan sınava girmeye hak kazanan adayların, işe başvuru dilekçelerinde bildirdikleri cep telefonları aranılarak bilgi verilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Mülakat, 06.04.2018 Cuma günü saat: 09.30 da , Hamamözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Saray Mahallesi Adil Candemir Caddesi Hükümet Konağı Kat:1 Hamamözü Amasya adresinde Mütevelli Heyeti toplantı salonunda yapılacaktır.
Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.
Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta ve sözleşme imzalayıp, imzalamamakta serbesttir.
Mülakatı kazanan personelin, yapılacak Arşiv ve Güvenlik soruşturmasında sorun çıkmaması halinde, alım kararının Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasından sonra işe başlatılacaktır.
İrtibat için : Hamamözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Saray Mahallesi Adil Candemir Caddesi Hükümet Konağı Kat:1 Hamamözü Amasya
Tel: 0 358 787 62 68  Fax: 0 358 787 61 79
 
Ahmet Salih POÇANOĞLU
                                                                                                Kaymakam V.